ဇီဝနည္းပညာေဗဒတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနျပဳမွဳမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ MEDEZE Group သည္ ပင္မဆဲလ္ႏွင့္ သက္ရွည္က်န္းမာေစမည့္ ေဆးသိပၸံပညာရပ္မ်ားျဖင့္ MEDEZE အလွကုန္အား ဖြဲ႕စည္းကာ Selected Factor Multipeptides မ်ားကုိအသံုးျပဳျပီး အဖိုးတန္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။

အေကာင္းဆံုးအလွကုန္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆဲလ္ထြန္းကားမွဳနယ္ပယ္မွ ထိုးေဖာက္ေပၚထြက္လာမွဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ သင့္ကို ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳျပီး လွပမွဳကိုသိသိသာသာ ၾကာရွည္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ အလွကုန္မ်ားကို ေပးစြမ္းေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလွကုန္တိုင္းတြင္အဓိကပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ Selected Factors (SCGFs) မ်ားသည္ သင့္အသားအေရတြင္ collagen ျဖစ္ေပၚမွဳကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး အေရျပားတြန္႔ျခင္း ႏွင့္ ဝက္ျခံအမာရြတ္မ်ား စသည္တို႔တြင္ ျပဳျပင္ျဖည့္စြမ္းေပးကာ ပိုမိုႏူးညံေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အသားအေရျဖစ္ေစၿပီး အရြယ္မတိုင္မီ အိုမင္းလာမည့္ သင့္အေရျပားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မွဳျဖစ္ေစမွာပါ။

Browse our products

About Medeze

သင့္ၾကမၼာကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းေၾကာင္းျခင္းကို သင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။
MEDEZE Group သည္ သင့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ႏွင့္
အထြန္းကားဆံုး ေဆးပညာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏
အနာဂတ္တြင္ သက္ရွည္က်န္းမာမွဳကို ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မူပိုင္နည္းပညာ ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳအရ ပင္မဆဲလ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳႏွင့္ ကုသမွဳပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရင္ေသြးငယ္ ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ပံုမွန္သိမ္းဆည္းေလ့ရိွၾကသည့္ အခ်င္းေသြးပင္မဆဲလ္သိမ္းဆည္းျခင္းသာမက၊ အခ်င္းတစ္ရွဴးပင္မဆဲလ္ ႏွင့္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ မေရြးသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ အဆီတစ္ရွဴးပင္မဆဲလ္သိမ္းဆည္းျခင္းကိုပါ ဝန္ေဆာင္မွဳျပဳလုပ္ေနသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ပင္မဆဲလ္ဘဏ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တုို႔၏ သုေတသနျပဳမွဳမ်ား ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနမွဳမ်ားသည္ ပင္မဆဲလ္ျဖင့္ ကုသမွဳပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အလြန္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတ္အမီဆံုး ဓာတ္ခြဲခန္းအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ကမာၻ႔အဆင့္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္ေဆးရံုၾကီး (၃ဝ) ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ Clients မ်ား၏ အသက္မ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Learn more